Giấy triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Giấy triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Giấy ủy quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Giấy ủy quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Giấy đăng ký họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Giấy đăng ký họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Công bố thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp

Công bố thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp

NQ số 101/NQ-HĐQT về kết quả chào bán CP và PA xử lý số CP không được mua trong đợt 2.

NQ số 101/NQ-HĐQT về kết quả chào bán CP và PA xử lý số CP không được mua trong đợt 2.

Thông báo chào bán CP không được cổ đông và người nhận chuyển quyển ưu tiên mua

Thông báo chào bán CP không được cổ đông và người nhận chuyển quyển ưu tiên mua

Số 91/NQ-HĐQT về kết quả chào bán CP và PA xử lý số CP không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua

Số 91/NQ-HĐQT về kết quả chào bán CP và PA xử lý số CP không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua

Thông báo Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

Thông báo Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Thông báo chốt danh sách chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ

Thông báo chốt danh sách chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ

1 2 3
Tỷ giá
tổng cty cáp điều hòa Vilacela tổng cty pccc thép hp thep viet nhat