Sáng ngày 07 tháng 04 năm 2015, Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng Hà Hải đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất nhiệm kỳ III (2015-2019) tại Cẩm giàng, Hải Dương.

Tại Đại hội đã thông qua và nghị quyết :

- Báo cáo về Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015.

- Báo cáo đánh giá hoạt động quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2010-2014)

- Định hướng chiến lược, cho sự phát triển bền vững của Công ty trong nhiệm kỳ III (2015-2019) : Trong đó tiếp tục duy trì mảng sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển kinh doanh mở rộng mảng thi công xây lắp.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Bổ nhiệm Ban giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ III (2015-2019) và đã được sự chấp thuận 100% trên số cổ đông tham dự đại hội.

Sau các bài báo cáo, tổng kết đánh giá, định hướng chiến lược và đề ra kế hoạch hành động cụ thể trong giai đoạn mới, đại hội đã ghi nhận những ý kiến đóng từ các cổ đông để hoàn chỉnh kế hoạch hoạt động của công ty.

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12h30 cùng ngày.

 HĐQT và BGĐ nhiệm lỳ III (2015-2019)

Tỷ giá