Nhà máy Longtech Precision Việt Nam

Địa điểm: Khu công nghiệp Thái Bình

 
 
 


 

Tỷ giá