PHÒNG BAN CHỨC NĂNG:
Phòng Tổng Hợp
      Tel:      (04).22249222                             Fax: (04).22249444
      Email:  phongtonghop@cowaelmic.com.vn
Phòng Tổ chức
      Tel:     (04).22249244 -14                         Fax: (04).22249444
      Emailphongtochuc@cowaelmic.com.vn
Phòng Phát triển Dự án
      Tel:     (04).22249249                               Fax: (04).22249444
      Emailphongptda@cowaelmic.com.vn
Phòng Tài chính kế toán
      Tel:     (04).22249333                               Fax: (04).22249444
      Emailphongketoan@cowaelmic.com.vn
Phòng Quản lý Xây lắp và Đấu thầu
      Tel:     (04).22249469                               Fax: (04).22249444
      Emailphongkythuat@cowaelmic.com.vn
Phòng KH Công nghệ xây dựng
       Tel:     (04).22249222                                Fax: (04).22249444
       Emailcongnghe@cowaelmic.com.vn
Bộ phận KDVT và thiết bị
     Tel:     (04).22249259                                Fax: (04).22249444
       Email: kdvt@cowaelmic.com.vn

Ban Quản lý dự án phía Bắc
       Tel:     (04).22249222                               Fax: (04).22249444
       Emailbanquanlyduan_bac@cowaelmic.com.vn


   

Tỷ giá